RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pyramidula tetragona  (Brid.) Brid.

pyramidemose

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
3,3
Gjeldende kriterier
C2a(i); D1
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 250 ind. og største delpopulasjon ≤ 50 individ
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 50
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
5
Mørketall
10
Beregnet populasjonstørrelse
50
Pyramidemose ble oppdaget som ny for Norge i april 2011. Ytterligere 3 lokaliteter ble funnet samme år, mens enda én lokalitet ble påvist året etter. Vi har nå totalt 5 kjente lokaliteter for denne arten. Arten vokser på forstyrret, kalkrik leirjord i varme og solrike omgivelser i kanten av kornåkere og på åpen kalkmark. Arten forekommer svært sparsomt på hver lokalitet. På to av lokalitetene ble det bare funnet ett eneste skudd og det antas 1 ind/dm2 per lokalitet. Det kan se ut til at arten ikke er framme hvert år og det opereres derfor med relativt høye mørketall, selv om miljøet som arten prefererer må regnes som ganske godt undersøkt. Mørketallet for individ er satt til 10. Det antas at den totale norske bestanden ikke overskrider 50 individer. Artens habitat trues generelt av gjengroing, men på de 5 lokalitetene arten er kjent, er bare én truet av gjengroing. Arten er antatt utdødd fra Sverige. Pyramidemose rødlistes som CR - kritisk truet etter kriteriene C2a (liten populasjon og pågående nedgang) og D1 (svært liten populasjonsstørrelse eller forekomst).
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)