RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Chrysis vanlithi  Linsenmaier, 1959

kystgullveps

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
20 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
400
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er nylig oppdaget i Norge, men den har trolig vært reproduserende i landet i lang tid. Den er kun kjent fra et begrenset område langs kysten fra Østfold til Kristiansand totalt fem lokaliteter. Siden den ikke er påvist andre steder, antas det at bestanden kan være kraftig fragmentert. Arten er parasitt på murerveps som trolig er knytttet til åpne varme områder. Artens potensielle geografiske utbredelsesområde er begrenset til arealer som er under sterkt press fra både landbruk og utbygging. Habitatet antas derfor å være i tilbakegang.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Telemark
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Semi-naturlig eng og hei
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Soon, V., Budrys, E., Orlovskyte, S., Paukkunen, J., Ødegaard, F., Ljubomirov, T. & Saarma, U. 2014. 2014. Faunistic review of the cuckoo wasps of Fennoscandia, Denmark and the Baltic countries (Hymenoptera: Chrysididae). Zootaxa 3786 (3): 301-330. 3786 (3): 301-330.
    • Paukkunen, J., Rosa, P., Soon, V., Johansson, N. & Ødegaard, F. 2014. Faunistic review of the cuckoo wasps of Fennoscandia, Denmark and the Baltic countries (Hymenoptera: Chrysididae). Zootaxa 3864 (1):1-67.: 1-67.