RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Chrysis equestris  Dahlbom, 1854

sekstannet gullveps

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
12 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
240
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er en stor sjeldenhet og kun kjent fra tre lokaliteter med gammelskog på klimatisk svært gunstige plasser. Arten er parasitt på en sjelden murerveps (Discoelius zonalis) og antas å være kraftig fragmentert utbredt og i tilbakegang pga reduksjon av gammelskog i potensielt utbredelsesområde.
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Paukkunen, J., Rosa, P., Soon, V., Johansson, N. & Ødegaard, F. 2014. Faunistic review of the cuckoo wasps of Fennoscandia, Denmark and the Baltic countries (Hymenoptera: Chrysididae). Zootaxa 3864 (1):1-67.: 1-67.