RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Chrysis corusca  Valkeila, 1971

lundgullveps

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
16 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
320
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er nylig oppdaget i Norge, men den har trolig vært reproduserende i landet i lang tid. Den er kun kjent fra et begrenset område i nedre Telemark der den er påvist på tre lokaliteter. Siden den ikke er påvist andre steder, antas det at bestanden kan være kraftig fragmentert. Arten er parasitt på murerveps som trolig er knytttet til åpne varme områder med grove gamle trær. Artens potensielle geografiske utbredelsesområde er begrenset til arealer som er under sterkt press fra både skogbruk og utbygging. Habitatet antas derfor å være i tilbakegang.
Telemark
kjent
  • Skog
  • Sterkt endret mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Skogbruk (kommersielt)
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Paukkunen, J., Rosa, P., Soon, V., Johansson, N. & Ødegaard, F. 2014. Faunistic review of the cuckoo wasps of Fennoscandia, Denmark and the Baltic countries (Hymenoptera: Chrysididae). Zootaxa 3864 (1):1-67.: 1-67.
    • Soon, V., Budrys, E., Orlovskyte, S., Paukkunen, J., Ødegaard, F., Ljubomirov, T. & Saarma, U. 2014. 2014. Faunistic review of the cuckoo wasps of Fennoscandia, Denmark and the Baltic countries (Hymenoptera: Chrysididae). Zootaxa 3786 (3): 301-330. 3786 (3): 301-330.