RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Omalus biaccinctus  (Buysson, 1891)

rynket kulegullveps

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
160
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Dette er en sjelden art som kun er påvist to ganger i Norge. Arten er knyttet til vedlevende graveveps, men det er ikke kjent hvorvidt det er spesifikke habitatgrav eller verten som begrenser artens utbredelse. Arten er vanskelig å påvise der den finnes og kan slik sett være noe oversett. Den er knyttet til klimatisk varme kantsoner med mye død ved, gjere i skogområder som aldri har vært utsatt for bestandsskogbruk. Arten antas derfor å være i tilbakegang siden slike områder reduseres.
Østfold
kjent
Buskerud
kjent
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Paukkunen, J., Rosa, P., Soon, V., Johansson, N. & Ødegaard, F. 2014. Faunistic review of the cuckoo wasps of Fennoscandia, Denmark and the Baltic countries (Hymenoptera: Chrysididae). Zootaxa 3864 (1):1-67.: 1-67.