RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Leydigia leydigi  (Schoedler 1863)

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Til sammen foreligger det i dag fire kjente registreringer av Leydigia leydigi fra Norge. Siden 2010 er det lagt inn et nytt funn i artskart som stammer fra Tunevannet i 1951 (Rolf Petersen). Tidligere er den registrert av G.O. Sars fra Vansjø og Årungen. På begynnelsen av 2000-tallet ble den funnet i Bjørnerødvannet i Morsavassdraget som renner ut i Vansjø. Alle lokalitetene ligger sørøst for Oslo. I følge Sars ble funnene hans gjort på mudderbunn på 3-6 favners dyp. I følge Flössner (2000) er arten vanlig i profundalsonen og er funnet ned til 84 meters dyp. Vi må erkjenne at prøver fra profundalsonen til innsjøer (mudderbunn) er fåtallige og det er sannsynlig at mer utstrakt prøvetaking ville gitt flere funn. Dette bekreftes ved at arten er vidt utbredt i Europa i følge Illies (1978). Det er derfor sannsynlig at mørketallene for artens forekomst i Norge er svært høye. Grunnet mangel på nyere data og derved også usikkerhet omkring mulig trusselfaktorer er artens status svært usikker. Den blir derfor nå vurdert til kategorien DD.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Walseng, B. & G. Halvorsen. 2006. artsdatabase for vannlopper og hoppekreps.
    • Sars, G.O. 1889. Oversigt af Norges Crustaceer, med foreløbige Bemærkninger over de nye eller mindre bekjendte Arter. II. (Branchiopoda-Ostracoda-Cirripedia). Forh. Vitensk. Selsk. Krist. 1890(1):v 1-80..
    • Illies 1978. Limnofauna Europea. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New york, Swets & Zeitlinger B.V..
  • Annet

    • All:$nbsp;$nbsp;$nbsp;$nbsp;$nbsp;Flössner, D. 2000. Die Haplopoda und Cladocera Mitteleuropas. Leiden, Backhuys Publishers.