RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Speocyclops demetiensis  Scourf.

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Denne arten er funnet i to kystnære dammer på nordvestlandet. Trolig kan arten være mer vanlig enn funnene tilsier fordi denne typer lokaliteter i liten grad er blitt undersøkt. Sannsynligvis er mørketallene store. Arten ble beskrevet av Scourfield i 1932. Den er beskrevet som en "a cave- and seepagre dwelling" hoppekreps. Den er funnet spredt i Europa. Funnet fra dammen nær Kristiansund i 1986 er det første kjente funnet av slekten i Skandinavia. Arten vurderes til kategori DD da det fortsatt er stor usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering, fra og med CR til og med LC.
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD
  • Publikasjoner

    • Hessen, D. & Stene, F. 1991. First Scandinavian record of the genus Speocyclops (Copepoda). Journal of Crustacean Biology 111: 162-165..