RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cyclops insignis  Claus

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten oppfyller ingen kriterier for rødlisting og vurderes til kategorien livskraftig (LC). Arten er funnet i tilsammen 34 vannforekomster (6 nye siden 2010), mesteparten dammer, hovedsakelig på Østlandet men også på Varangerhalvøya. Mørketallene er store da dette er en vinterart som går i diapause i sommerhalvåret.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Walseng, B. & G. Halvorsen. 2006. artsdatabase for vannlopper og hoppekreps.
  • URI

    • http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/NINA-Infomateriell/2007/krepsdyrfaktaark/walseng_Cyclops%20insignis.pdf