RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ofryoxus gracilis  Sars, 1861

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten oppfyller ingen kriterier for rødlisting og vurderes til kategorien livskraftig (LC). Den er funnet i 420 lokaliteter eller ca 20% av undersøkte norske ferskvannslokalieteter og er vanlig i næringsfattige vann. Arten vurderes å ha god bestand i Norge. Vi bør imidlertid følge arten i fremtida da arten ikke er kjent fra Mellom- og Sør-Europa slik at Norge i så henseende har et internasjonalt ansvar for å ivareta god økologisk status for næringsfattige, oligotrofe lokaliteter.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Walseng, B. & G. Halvorsen. 2006. artsdatabase for vannlopper og hoppekreps.
  • URI

    • http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/NINA-Infomateriell/2007/krepsdyrfaktaark/walseng_Ofryoxus%20gracilis.pdf