RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Macrothrix laticornis  Fischer

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
0,5
Gjeldende kriterier
B2b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
24 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
480
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Macrothrix laticornis er funnet i seks vannforekomster i Østlandsområdet som alle, med unntak av en, ligger sørøst for Oslo. Det er ikke gjort nye funn siden siste rødlistevurdering. M. laticornis er funnet både i dammer og mellomstore vann (Mjær) som alle ligger under 500 m o.h. I følge Flössner (2000) finnes den i alt fra små dammer til profundalsonen i større innsjøer, og har en vid utbredelse i Europa med unntak av de nordligste områdene (Illies 1978). Respektive pH og ledningsevne varierer mellom 5,4 og 7,2 og 1,4 og 9,7 mS/m i de norske funnlokalitetene. Siden arten lever tilknyttet bunnen og lett kan unngå å bli fanget, er mørketallene oppjustert siden forrige rødlistevurdering uten at dette har fått konsekvenser for rødlistekategori. Et flertall av funnene er fra små vannforekomster. Reduksjonen av slike damareal er stoppet opp på grunn av et økende fokus på å ivareta biomangfoldet. Eksempelvis er det gitt tilskudd bekkeåpninger, fangdammer og etablering av gårdsdammer. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til om disse konstruerte damforekomstene vil erstatte biomangfoldet som er gått tapt ved at gamle, etablerte vannforekomster forsvinner. Det vil ta tid å bygge opp et nytt mangfold og vi har ingen garanti for at eksklusive arter vil etablere seg. Vi vurderer det derfor til at det fortsatt er en svak tilbakegang av et habitat som er viktig for M. laticornis og at tap av habitat derfor representerer en trusselfaktor for arten. Arten er som et resultat av dette rødlistet til nær truet (NT) med utgangspunkt i pågående (forventet) nedgang i areal eller kvalitet på artens habitat (B2b(iii)).
Østfold
kjent
Telemark
kjent
 • Ferskvannssystemer
 • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Menneskelig forstyrrelse
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Walseng, B. & G. Halvorsen. 2006. artsdatabase for vannlopper og hoppekreps.
  • Walseng, B. & Halvorsen, G. 2005. Littoral microcrustaceans as indices of throphy. Verh. Internat. Verein. Limnol. 29:827-829.
  • Illies 1978. Limnofauna Europea. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New york, Swets & Zeitlinger B.V..
 • Annet

  • All:$nbsp;$nbsp;$nbsp;$nbsp;$nbsp;Flössner, D. 2000. Die Haplopoda und Cladocera Mitteleuropas. Leiden, Backhuys Publishers.