RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Macrothrix hirsuticornis  Norm. Brady

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Det foreligger få funn av arten i Norge, men det er allikevel vurdert som sannsynlig at den har god bestand. Arten lever i små dammer med mudderbunn, slik G.O.Sars beskriver en av sine funnlokaliteter. Dette er lokaliteter som i liten grad er blitt undersøkt. Mørketallene er derfor sannsyligvis store. Funnlokalitetene etter G.O. Sars ligger under 60 moh. Dammene er nær nøytrale med hensyn til pH (pH 6,6-7,3). På Svalbard er arten vanlig forekommende.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Walseng, B. & G. Halvorsen. 2006. artsdatabase for vannlopper og hoppekreps.