RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ilyocryptus sordidus  Liev.

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten oppfyller ingen kriterier for rødlisting og vurderes til kategorien livskraftig (LC). Arten er registrert i ca 30 ferskvannslokaliteter, hovedsakelig i littoralsonen til innsjøer. Funnene er spredt over hele landet. Mørketallene er store da arten lever nært, eller i øverste del av bunnsubstratet.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Walseng, B. & G. Halvorsen. 2006. artsdatabase for vannlopper og hoppekreps.
  • URI

    • http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/NINA-Infomateriell/2007/krepsdyrfaktaark/walseng_Ilyocryptus%20sordidus.pdf