RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ilyocryptus agilis  Kurz

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

En lite kjent art i Norge hvor det foreligger seks spredte funn fra Sør-Norge; Songsjøen, Randsfjorddeltaet (2 st), Vannsjø, Vigelandsvatn (Rore) og Vesle Myklevatn (Otra). Funnene er gjort i innsjøforekomster fra 2-2500 ha som ligger mellom 25 og 580 m o.h. med pH varierende mellom pH 6 og pH 7. Det er ikke kommet til nye funn siden den siste rødlistevurderingen. Til felles med de to øvrige Ilyocryptus-artene lever I. agilis i tilknytning til bunnsubstratet og er derfor underrepresentert i håvprøver. Mørketallene er sannsynligvis store. I følge Illies (1978) er arten utbredt over hele Europa. Arten vurderes til kategori DD da det fortsatt er stor usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering, fra og med CR til og med LC.
Tidligere vurdering (2010)
DD
  • Publikasjoner

    • Walseng, B. & G. Halvorsen. 2006. artsdatabase for vannlopper og hoppekreps.
    • Walseng, B., Halvorsen, G. & Sloreid, S.E. 2001. Littoral microcrustaceans (Cladocera and Copepoda as indices of recovery of a limed water system. Hydrobiologia 450:159-172..
    • Halvorsen, G., Sloreid, S.E. & Walseng, B. 1995. Ferskvannsfaunaen i Dokkadeltaet før og etter kraftutbygging. - NINA - utredning 437: 1-111..