RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Daphnia magna  Straus

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten vurderes til kategori DD på grunn av mangelfull kunnskap. Daphnia magna er knyttet til temporære pytter/dammer langs kysten. Dette er en biotop som vi har lite data fra. Foruten funn på respektive Værøy og Røst i 1973, er arten funnet i Hovindammen i Oslo. D. magna ble registrert på Røst og Værøy også i 2014, så den er der fremdeles. Dammen på Værøy er den samme lokaliteten der den ble funnet i 1973, mens den på Røst ble funnet i en ny dam. En lokal kontakt hevdet at dammen på Røst der D. magna ble funnet første gang, hadde tørket inn når den ble sjekket høsten 2014. I forbindelse med forskningskampanjen 2013 ble det fokusert spesielt på tre daphnia-arter, heriblant D. magna. I den forbindelse ble det oppfordret til å undersøke kystnære dammer. Av de 160 prøvene som ble tatt i løpet av kampanjen, var kun tre fra slike vannforekomster, ingen med D. magna. Arten er også rapportert fra Trøndelag, men funn bør etterkontrolleres.
Tidligere vurdering (2010)
DD
  • Publikasjoner

    • Walseng, B. & G. Halvorsen. 2006. artsdatabase for vannlopper og hoppekreps.
    • Schartau, A.K.L., Hobæk, A., Halvorsen, G., Brettum, P., Bongard, T., Mjelde, M., Hanssen, O., Andersen, T., Muniz, I.P. & Sloreid, S.-E. 2002. Dammer i et bylandskap: biologisk mangfold og trusselfaktorer, s. 51-67. - I Felles instituttprogram. Virkninger av forurensninger på biologisk mangfold: Vann og vassdrag i by- og tettstedsnære områder. Sluttrapport 1997-2001. NINA Temahefte 19, NIVA lnr. 4539-2002: 1-80..
    • Walseng, B., Eie, J.A. & Halvorsen, G. 1991. Utbredelsen til ferskvannskrepsdyr (cladocerer og copepoder i Lofoten og Vesterålen. - NINA Forskningsrapport 12: 1-75..