RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ceriodaphnia rotunda  Sars

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
0
Gjeldende kriterier
B2b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
40 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
400
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Utenom funnene som er gjort i Dokkadeltaet er arten blitt registrert i dammer tilknyttet kulturlandskapet. I følge Flössner (2000) finnes den i samme type habitat som slektningen C. laticaudata. det vil si nær bunnsubstratet i tett bevokste dammer. Den er riktignok blitt registrert ved lavere pH. Dammer i kulturlandskapet er et habitat som lenge gikk drastisk tilbake grunnet gjenfylling og drenering (30% på 10 år i kulturlandskapet), forurensning og utsetting av fisk. Dessuten ble mange gjenværende lokaliteter isolert i randområdene. Sannsynligvis er reduksjonen av damareal knyttet til kulturlandskapet stoppet opp på grunn av et økende fokus på å ivareta biomangfoldet knyttet til denne habitatstypen. Eksempelvis er det gitt tilskudd til gårdsdammer, bekkeåpninger og fangdammer. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til om disse konstruerte damforekomstene vil erstatte biomangfoldet som er gått tapt. Det vil ta tid å bygge opp et tilsvarende mangfold og vi har ingen garanti for at eksklusive arter vil etablere seg. Vi vurderer det derfor til at det fortsatt er en svak tilbakegang av denne habitatstypen. Siden vi har fått en stadig bedre kunnskap om krepsdyrfaunaen i dammer, kan vi med sikkerhet konkludere med at Ceriodaphnia rotunda er en forholdvis sjelden art i Norge. Kjent utbredelsesområde er riktignok blitt betraktelig større siden 2010 på grunn av et funn fra Kyvatnet i Trondheim. Dette stammer riktignok fra juni 1954 og ble gjort av Rolf Petersen i en lokalitet der bunnen var dekket av fint mudder og var nesten gjengrodd av siv (Carex). Ceriodaphnia rotunda er på grensen til å bli vurdert som en LC-art, men med utgangspunkt i pågående (forventet) nedgang i areal eller kvalitet på artens habitat er arten rødlistet i kategorien nær truet (NT) etter kriterium B2b(iii).
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
 • Ferskvannssystemer
 • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Menneskelig forstyrrelse
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Walseng, B. & G. Halvorsen. 2006. artsdatabase for vannlopper og hoppekreps.
  • Ekeberg, A.K. & Walseng, B. 2000. Kolonisering av tre nyetablerte fangdammer i Trøgstad kommune. NINA - Fagrapport 043: 1-49..
  • Hov, A.M. & Walseng, B. 2003. Suksesjon av ferskvannsinvertebrater i et nyetablert damsystem i Trøgstad kommune. NINA-Fagrapport 74: 1-50..
 • URI

  • http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/NINA-Infomateriell/2007/krepsdyrfaktaark/walseng_Ceriodaphnia%20rotunda.pdf
 • Annet

  • All:$nbsp;$nbsp;$nbsp;$nbsp;$nbsp;Flössner, D. 2000. Die Haplopoda und Cladocera Mitteleuropas. Leiden, Backhuys Publishers.