RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ceriodaphnia reticulata  Jur.

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten oppfyller ingen kriterier for rødlisting og vurderes til kategorien livskraftig (LC) . Arten er funnet i ca 100 lokaliteter (4%) hvorav alle med unntak av en dam nær Tromsø ligger på østlandet. Arten foretrekkker næringsrike dammer, men er også vanlig i littoralsonen til innsjøer. Det vurderes som at arten har god bestand i Norge.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Walseng, B. & G. Halvorsen. 2006. artsdatabase for vannlopper og hoppekreps.
  • URI

    • http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/NINA-Infomateriell/2007/krepsdyrfaktaark/walseng_Ceriodaphnia%20reticulata.pdf