RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ceriodaphnia laticaudata  P.E.M.

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er påvist på tilsammen 11 lokaliteter i Norge. Siden forrige rødlistevurdering er det kommet til nye funn som har utvidet artens forekomstareal. I forbindelse med Forskningskampanjen 2013 ble det gjort to funn i Bergen, samt et i Trøgstad. De fleste funn er gjort i dammer tilknyttet kulturlandskapet. I følge Flössner (2000) lever arten nær bunnsubstratet i tett bevokste dammer, som er et habitat som lenge gikk drastisk tilbake grunnet gjenfylling og drenering (30% på 10 år i kulturlandskapet), forurensning og utsetting av fisk. Dessuten ble mange gjenværende lokaliteter isolert i randområdene. Sannsynligvis er reduksjonen av damareal knyttet til kulturlandskapet stoppet opp på grunn av et økende fokus på å ivareta biomangfoldet knyttet til denne habitatstypen. Eksempelvis er det gitt tilskudd til gårdsdammer, bekkeåpninger og fangdammer. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til om disse konstruerte damforekomstene vil erstatte biomangfoldet som er gått tapt. Det vil ta tid å bygge opp et tilsvarende mangfold og vi har ingen garanti for at eksklusive arter vil etablere seg. Vi vurderer det derfor til at det fortsatt er en svak tilbakegang av denne habitatstypen. Vi har de seinere år ervervet oss mer kunnskap om krepsdyrfaunaen i dammer og kan derfor med sikkerhet konkludere med at Ceriodaphnia laticaudata er en sjelden art i Norge som vi finner i habitat som fortsatt er truet. Arten er som et resultat av dette rødlistet til NT med utgangspunkt i pågående (forventet) nedgang i areal eller kvalitet på artens habitat (B2b(iii)).
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
  • Ferskvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Menneskelig forstyrrelse
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Walseng, B. & G. Halvorsen. 2006. artsdatabase for vannlopper og hoppekreps.
    • Stokker, R., Walseng, B., Braskerud, B., Brittain, J., Dolmen, D. & Sloreid, S.E. 1999. Artsmangfold i to syv år gamlr fangdammer i Haldenvassdraget med forskjeller i vannkvalitet. - NINA Fagrapport 034: 1-48..
  • Annet

    • All:$nbsp;$nbsp;$nbsp;$nbsp;$nbsp;Flössner, D. 2000. Die Haplopoda und Cladocera Mitteleuropas. Leiden, Backhuys Publishers.