RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Oxyurella tenuicaudis  Sars

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Et større antall dammer og mindre vann er blitt undersøkt i østlandsområdet de siste årene. Det har kommet til et nytt funn siden 2010 dvs at vi nå har 17 funn. Det nye funnet stammer fra Kinn på vestsiden av Rødnessjøen. Dette funnet utvider utbredelsesarealet for arten. Mørketallene for forekomstareal er sannsynligvis store. Det er ikke umiddelbare trusler mot artens funnsteder og den har derfor meste sannsynlig god bestand i norske områder. Arten er derfor vurdert som en LC art.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Walseng, B. & G. Halvorsen. 2006. artsdatabase for vannlopper og hoppekreps.
  • URI

    • http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/NINA-Infomateriell/2007/krepsdyrfaktaark/walseng_Oxyurella%20tenuicaudis.pdf