RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Kurzia latissima  Kurz

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten oppfyller ingen kriterier for rødlisting og vurderes til kategorien livskraftig (LC). Det er få funn av arten i Norge, men det skyldes mest trolig at arten har sterkt tilknytning til bunnsubstratet og derfor blir underrepresentert i prøvene. Det er kommet ett nytt funn siden 2010 (Kolbjørnsviksjøen, Spikkeland upubl.). Mørketallene er sannsynligvis høye. Arten har en vid utbredelse i Europa (Illies 1978). Arten er funnet næringsrike lokaliteter fra små dammer til i større innsjøer (Flössner 2000).
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Walseng, B. & G. Halvorsen. 2006. artsdatabase for vannlopper og hoppekreps.
    • http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/NINA-Infomateriell/2007/krepsdyrfaktaark/walseng_Kurzia%20latissima.pdf.
    • Illies 1978. Limnofauna Europea. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New york, Swets & Zeitlinger B.V..
  • Annet

    • All:$nbsp;$nbsp;$nbsp;$nbsp;$nbsp;Flössner, D. 2000. Die Haplopoda und Cladocera Mitteleuropas. Leiden, Backhuys Publishers.