RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Anchistropus emarginatus  Sars

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten oppfyller ingen kriterier for rødlisting og vurderes til kategorien livskraftig (LC) . Den er registrert i et 26 lokaliteter spredd over hele Norge. Arten lever i symbiose med ferskvannssvampen Hydra. Mørketallene er sannsynligvis store, og det er ikke grunn til å anta at arten er i tilbakegang. Den finnes ikke i dammer i kulturlandskapet, som er et generelt truet habitat. Det vurderes som sannsynlig at arten har god bestand i norske områder.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Walseng, B. & G. Halvorsen. 2006. artsdatabase for vannlopper og hoppekreps.
  • URI

    • http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/NINA-Infomateriell/2007/krepsdyrfaktaark/walseng_Anchistropus%20emarginatus.pdf