RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Alona werestschagini  Sinev

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Alona werestschagini ble beskrevet som ny art av Sinev i 1999. Trolig har arten ofte blitt feilbestemt til den vanlige A. guttata. Sinev selv har verifisert funn fra ca ti lokaliteter i de to nordligste fylkene. Det er kommet til ytterligere flere funn fra Finnmark, og arten er sannsynligvis relativt vanlig i denne landsdelen. Med flere nye funn er det vurdert som sannsynlig at arten har god bestand og blir derfor vurdert til kategorien livskraftig (LC).
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Walseng, B. & G. Halvorsen. 2006. artsdatabase for vannlopper og hoppekreps.
  • URI

    • http://www.nina.no/Temasider/Krepsdyriferskvann.aspx