RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Alona weltneri  Keilhack

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Alona weltneri er en svært dårlig kjent art. I Norge er den bare funnet på to lokaliteter, respektive Dokka- og Lågendeltaet. Det foreligger noen fåtall funn fra England, nord i Polen og Tyskland, Finnland og Sveits forruten de to funnene i fra Norge. Hannen er ikke bekrevet da det kun foreligger funn av en juvenil hann. Kunnskapen vedrørende både økologi og biologi er også meget dårlig. Dokkadeltaet, der det ene funnet fra Norge ble gjort, ble undersøkt hver 14. dag gjennom hele den isfrie sesongen i fire år (1987-1990). Kun ett funn i løpet av denne perioden understreker at arten utvilsomt er sjelden. Fra Lågendeltaet, der det andre funnet ble gjort, foreligger kun to litorale prøver. Det er antatt at endrede miljøforhold, for eksempel ved oppdemming og vannstandsregulering, vil være trusselfaktorer for arten. Arten har tidligere vært plassert i kategorien sterkt truet (EN), men er nå revurdert til DD grunnet manglende ny kunnskap om arten.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
  • Publikasjoner

    • Halvorsen, G. 1987. Two species of Alona (Cladocera, Chydoridae) new for Norway. Fauna norv. Ser. A 8: 11-14..
  • URI

    • http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/NINA-Infomateriell/2007/krepsdyrfaktaark/walseng_Alona%20weltneri.pdf