RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Margaritifera margaritifera  (Linnaeus, 1758)

elvemusling

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
25,0
Gjeldende kriterier
A2(c,d)
A2
30-50 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
d
% endring basert på reell eller potensiell utnytting av arten
Elvemusling Margaritifera margaritifera finnes i elver og bekker i lavlandet over det meste av Norge, men antall lokaliteter har gått ned med mer enn 30 % etter 1900 og de fleste bestandene sør for Dovre har reproduktive problemer. Arten er kjent fra til sammen over 500 lokaliteter, men er forsvunnet fra omtrent en fjerdedel av disse (Larsen 2012). De fleste lokalitetene med reproduserende bestander av elvemusling finnes i dag i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland fylker. Ifølge Artskart er det gjort rundt 130 nye registreringer av arten i perioden 2010–2014. Formodentlig stammer de aller fleste av disse fra allerede kjente lokaliteter. Det foreligger funn som er nyere enn 1980 fra alle fylker, inkl. Akershus og Oslo sett hver for seg. Levedyktigheten til mange norske bestander er kraftig redusert, og den varierer i ulike deler av landet (Larsen 2010). Det ble funnet god rekruttering (minste musling <20 mm) i 35 % av de undersøkte lokalitetene (N = 74). Svak eller usikker rekruttering (minste musling ≥20–<50 mm) ble funnet i 31 % av lokalitetene, mens det var ingen rekruttering (minste musling ≥50 mm) i 34 % av lokalitetene. Det betyr at omtrent en tredjedel av alle lokaliteter i Norge ikke har noen rekruttering i dag, og vi se med andre ord en "forgubbingsprosess". Problemene var større på sentrale Østlandsområdet, der 57 % av lokalitetene var uten rekruttering, sammenliknet med Trøndelag og Nordland, der bare 24 % av lokalitetene var uten rekruttering. Også på verdensbasis regnes arten som betydelig truet. Norge har en stor del av den europeiske bestanden (anslagsvis over halvparten). Arten finnes også langs østkysten av Nord-Amerika. En egen handlingsplan for den norske bestanden foreligger (se Direktoratet for naturforvaltning 2006). Elvemusling har en særegen biologi som inkluderer et obligatorisk larvestadium på gjellene til laks eller ørret. Det parasittiske stadiet varer normalt 10–11 måneder. Når muslingen har forlatt vertsfisken lever den helt nedgravd i substratet i de første leveårene. For muslinger som er 30–50 mm lange vil fortsatt bare 25–50 % av individene være synlige. Det er med andre ord viktig å huske på at arten er avhengig av fisk for å gjennomføre livssyklus, og faktorer som påvirker vertsfiskene vil også påvirke elvemuslingen. Muslingene forflytter seg i liten grad etter at de har etablert seg på elvebunnen. Spredning innad i vassdrag og mellom vassdrag skjer derfor mens muslinglarvene er festet til fisken. Dyrene kan bli godt over 200 år gamle. Vassdragsreguleringer påvirker i stor grad den naturlige vannføringen i elver og bekker og vil derfor kunne endre habitatet til muslingene ved at variabler som flom, vannhastighet, vanndekt areal og substratkvalitet påvirkes. På grunn av elvemuslingens strenge habitatkrav kan vannkraftreguleringer derfor potensielt føre til betydelige forstyrrelser. På tross av at noen bestander synes å ta seg sakte opp, forventes det fortsatt bestandsnedgang på grunn av diverse trusler mot artens leveområder, og arten rødlistes som VU.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Ferskvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Dolmen, D. & Kleiven, E. 1999. Elvemuslingen Margaritifera margaritifera - status og utbredelse i Norge. Fauna. 52: 26-33
    • Direktoratet for naturforvaltning 2006. Handlingsplan for elvemusling Margaritifer margaritifera. DN rapport 2006-3. 24 s.
    • Larsen B.M. (red.) 2012. Elvemusling og konsekvenser av vassdragsreguleringer – en kunnskapsoppsummering. Norges vassdrags- og energidirektorat. Rapport nr. 8 – 2012: 172
    • Larsen B.M. 2010. Distribution and status of the freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) in Norway. S. 35–43 i Ieshko E.P. og Lindholm T. (red.): Conservation of freshwater pearl mussel, Margaritifera margaritifera populations in Northern Europe. Proceedings of the International workshop. Karelien Research Centre of RAS