RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Rusticoclytus pantherinus  (Savenius, 1825)

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
80
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten utvikler seg i stammer og grener av levende seljetrær angrepet av andre trebukkarter. Arten er i Norge kun kjent fra to nylige funn (2006) ved ON, Sel og BØ, Hole, i tillegg til noen 150 år gamle funn fra Laurgården i ON, Sel. På bakgrunn av levesett og svensk utbredelse, antar vi at arten er noe oversett i Norge. Populasjonene er likevel få, kraftig fragmentert og i antatt tilbakegang. Arten antas å være i tilbakegang fordi utbredelsesområdet er begrenset til pressområder som reduseres i areal og kvalitet på grunn av kombinasjonen mellom skogbruk, vedhogst og utbygging. Konklusjon EN under B2-kriteriet.
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogreising/treslagskifte
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Ehnström B. & Axelson, R. 2002. Insektgnag i bark og ved. ArtDatabanken
    • Laugsand, A.E., Olberg, S. & Reiraskag, C. 2008. Notes on species of Cerambycidae (Coleoptera) in Norway. Norw. J. Entomol. 55: 1-6
    • Ehnström, B. & Holmer, M. 2007. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Skalbaggar: Långhorningar. Coleoptera: Cerambycidae ArtDatabanken