RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Bryophila domestica  (Hufnagel, 1766)

klippelavfly

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(ii,iii)+2a(i)b(ii,iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
338 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
338
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
32 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
64
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Dette nattflyet lever på lavarten Lecidea conflua som vokser på stein og berg. Biotopen er områder med skrenter eller blokker av kalkberg. I Norge finnes arten i et lite område i nedre Telemark i kommunene Kragerø, Porsgrunn og Skien. Dessuten foreligger det et funn fra Larvik. Trusler mot arten er luftforurensing og utbygging. Flere av lokalitetene er inne i byområdet Porsgrunn/Skien. På grunn av at arten finnes i et område med stort utbyggingspress, regner vi med en viss reduksjon og fragmentering av artens forekomster. Vi setter mørketallet til 2. Arten rødlistes i kategorien EN (truet).
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen