RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Nycteola svecicus  (Bryk, 1941)

dobbeltlinjet viklerfly

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(ii)b(iv)+2a(ii)b(iv)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
Kjent utbredelsesområde
8 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
8
B.2
Forekomstareal
≤ 10 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
8
a.ii
Få lokaliteter ≤ 5
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Denne arten lever på selje. Biotopen er åpne, lune steder med seljebusker. Det foreligger et gammelt funn fra Oslo og et gammelt funn fra Tvedestrand. I senere år er det gjort flere funn av arten på Asmaløy, Hvaler i Østfold. Forekomsten på Hvaler kan ha sammenheng med gunstig lokalklima: Den mest nedbørfattige av Hvalerøyene, og at biotopen er på sandjord som effektivt drenerer vann. Det er viktig at det åpne kystlandskapet på Asmaløy bevares for å bevare denne (og mange andre svært sjeldne) sommerfuglarter. Dette vil kreve nøye planlegging av skjøtselstiltak som må gjennomføres på en slik måte at ikke alle busker og kratt plutselig fjernes, eller at vegetasjonen beites eller trampes ned til 2 mm. Asmaløy-forekomsten er den eneste vi kjenner til i Norden. Arten anses for å være utdødd i Sverige. Fordi arten har hatt en dramatisk tilbakegang, og er blitt helt borte i Sverige, kan vi ikke regne med en eventuell ny innvandring derfra. Den norske forekomsten er svært liten og derfor svært sårbar. Årsaken til tilbakegangen er ukjent. Det skyldes ikke mangel på næringssubstrat. Vi setter mørketallet til 1. Arten rødlistes i kategorien EN (truet).
Østfold
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
    • Hydén, N., Jilg, K. & Östman, T. 2006. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Ädelspinnare-tofsspinnare. Lepidoptera: Lasiocampidae-Lymantriidae.
  • URI

    • Lepidopteradatabasen