RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cortinarius bulbopodius  (Chevassut & R. Henry)

søsterslørsopp

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
48 km²
Mørketall
3
Beregnet areal
144
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 2500 individ og største delpopulasjon ≤ 250 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
20
Mørketall
2
Beregnet populasjonstørrelse
40
Søsterslørsopp danner mykorrhiza med lind og hassel, i kalklindeskog. Habitatet er meget godt soppkartlagt, med eget overvåkingsprogram, og arten er godt ettersøkt. Det er 20 kjente lokaliteter. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 40, noe som tilsvarer ca. 800 individer basert på antagelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter/genet). Utbredelsen antas å være sterkt fragmentert. Forekomstarealet anslås til maksimalt 200 km². Kalklindeskog er en truet naturtype, og arten vurderes å ha hatt en nedgang på 15-30% i vurderingsperioden (50 år), dog trolig noe utflatende, pga. omfattende miljøtiltak i habitatet, og kalklindeskog har nå status som utvalgt naturtype. Arten rødlistes som EN etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <2500 ind., pågående reduksjon i habitat og bestand, og små del-populasjoner, alternativt B2ab(ii, iii, iv) på grunnlag av forekomstareal <500 km², kraftig fragmentering og pågående reduksjon. Arten har sitt klare tyngdepunkt i Norge-Sverige (Oslofjordsomr., Vänern-Öland-Gotland), og er utenfor Norden bare kjent fra én lokalitet i Tyskland (Navnet <i>C. bulbopodius kan ikke brukes på vår nordiske art, og arten er under nybeskriving med navnet C. stjernegaardii (ined.).)
Oslo og Akershus
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Tynning
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)