RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Elampus constrictus  (Förster, 1853)

bred smaragdgullveps

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
20 km²
Mørketall
30
Beregnet areal
600
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Elampus constrictus parasitterer på graveveps i slekten Mimesa. Den ser ut til å være mer begrenset forekommende enn slektningen E. panzeri. Nyere funn kjennes fra Faksfall ved Dombås, Kongsvinger, Kongsberg og Sessvollmoen hvor den finnes på flyvesandområder. Habitatene er i tilbakegang, men arten antas å være en del oversett og det er usikkert om den er kraftig fragmentert.
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
  • Skog
  • Sterkt endret mark
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising/treslagskifte
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)