RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Andrena apicata  F. Smith, 1847

solsandbie

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
40
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er påvist i Norge ved Stavern (Vestfold) og i Seljord (Telemark) og har reir i varme sandskrender med Salix-busker i nærheten. Arten er ellers i Skandinavia kun kjent fra noen lokaliteter i Skåne, Blekinge og på Øland. De norske forekomstene framstår helt isolert. Lokaliteten i Stavern er i akutt fare for å bli ødelagt, da den ligger på ett restareal som kan bli dyrket opp eller utbygd i løpet av kort tid. Habitatene antas å være i tilbakegang pga. gjengroing, utbygging oppdyrking og tilplanting av sandområder. Arten anses å være kraftig fragmentert.
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)