RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hyalinella punctata  (Hancock, 1850)

hyalinmosdyr

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for mosdyr

Hyalinella punctata – hyalinmosdyr – er kun kjent fra ett funn i Norge, innsamlet av O.J. Lie-Pettersen i 'Natlandsvann nær Bergen' (av Økland mfl. (2003) antatt å være det samme som nå kalles Myrevann) rundt år 1900. Materialet var belagt i Zoologisk museum i Bergen, men er nå ansett for å ha gått tapt, og dermed ikke lenger mulig å verifisere. Materialet ble imidlertid revidert av Lacourt (1968), en dyktig, internasjonalt anerkjent mosdyrekspert, og det er grunn til å anta at hans bestemmelse er korrekt. Lokaliteten, samt andre lokaliteter i samme område, er undersøkt flere ganger senere med tanke på mosdyr, men uten at arten har vært mulig å gjenfinne. H. punctata finnes ellers i hele Europa, inkludert Fennoskandia og Island, og det er derfor ikke usannsynlig at den både fantes og fremdeles kan finnes i Norge. Den har små zooider (ca. 1 mm lange), men både koloniene og statoblastene skal være blant de som er lettest å gjenkjenne, så det er ingen grunn til å tro at arten i stor grad er oversett. Arten status i Norge er så usikker at den kan tilhøre hvilken som helst kategori i spennet mellom LC og CR, og vurderes derfor som DD-art.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
CR
  • Publikasjoner

    • Lacourt, A.W. 1968. A monograph of the freshwater Bryozoa - Phylactolaemata. Zool. Verh., Leiden. 93: 1-159
    • Økland, J & Økland, K.A. 2005. Freshwater bryozoans (Bryozoa) of Norway V: review and caomparative discussion of the distribution and ecology of the 10 species recorded. Hydrobiologia. 534: 31-55
    • Økland, K.A., Økland, J., Geimer, G. & Massard, J.A. 2003. Freshwater bryozoans (Bryozoa) of Norway IV: Distribution and ecology of four species of Plumatella with notes on Hyalinella punctata. Hydrobiologia. 501: 179-198