RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Plumatella casmiana  Oka, 1907

casmianamosdyr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for mosdyr

Arten var pr. 2002 kun kjent fra sju vannforekomster i Sør-Norge, se tabell og kart hos Massard et al. (2002). Senere har i hvert fall ett funn blitt gjort i en dam på Bygdøy kongsgård i Oslo (leg./det. K.M. Olsen 2006), samt at det ser ut til å ha tilkommet noen ytterligere data på eldre funn (fra perioden 1961–1989) i Artskart. Det generelle bildet av artens utbredelse er imidlertid uforandret. Det hevdes av noen at arten er i spredning.
Antatt andel av europeisk bestand
< 5 %
Antatt andel av global bestand
< 5 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Massard J.A., Geimer G., Økland K.A. & Økland J. 2002. Note on the occurrence of the freshwater bryozoan Plumatella casmiana Oka, 1907 (Bryozoa, Phylactolaemata) in Norway. Archives de l'Institut grand-ducal de Luxembourg. Section des Sciences Naturelles, Physiques et Mathématiques, Nouvelle Série 44: 127-143.