RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Plumatella emarginata  Allman, 1844

hakkmosdyr

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for mosdyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
32 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
64
a.i
Kraftig fragmentering
Plumatella emarginata – hakkmosdyret – er funnet i ti forskjellige elver og innsjøer med stor geografisk spredning i det sørlige Norge (Aurskog-Høland, Gjerdrum, Ski og Ås i Akershus, Oslo, Hof i Vestfold, Bamble i Telemark, Klepp i Rogaland og Bergen i Hordaland) (Økland mfl. 2003, Olsen, K.M. leg/det. 2004, Artskart). Arten rødlistes som NT fordi vi vurderer populasjonene å være kraftig fragmenterte og samlet sett opptre innenfor et lite forekomstareal. Arten finnes også i Nord-Amerika, og er derfra kjent for å kunne fluktuere sterkt i mengde fra år til år (Karlson 1994, Wood og Okamura 2005), i likhet med den del andre mosdyrarter. Kolonienes utseende er svært variable, og arten lar seg i liten grad gjenkjenne i felt. Den kan til og med likne arter i andre slekter.
Akershus
kjent
Buskerud
mulig
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
mulig
Vest-Agder
mulig
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Østfold
mulig
  • Ferskvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Økland, J & Økland, K.A. 2005. Freshwater bryozoans (Bryozoa) of Norway V: review and caomparative discussion of the distribution and ecology of the 10 species recorded. Hydrobiologia. 534: 31-55
    • Økland, K.A., Økland, J., Geimer, G. & Massard, J.A. 2003. Freshwater bryozoans (Bryozoa) of Norway IV: Distribution and ecology of four species of Plumatella with notes on Hyalinella punctata. Hydrobiologia. 501: 179-198
    • Wood T.S. og Okamura B. 2005. A new key to the freshwater bryozoans of Britain, Ireland and continental Europe, with notes on their ecology. Freshwater Biological Association, Scientific Publication. 63: 1–111
    • Karlson R.H. 1994. Recruitment and catastrophic mortality in Plumatella emarginata Allman. S. 93–96 i Hayward J.S., Ryland J.S. og Taylor J.D. (red.): Biology and palaeobiology of bryozoans. Olsen & Olsen, Fredensborg, Denmark.