RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Plumatella fungosa  (Pallas, 1768)

soppmosdyr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for mosdyr

Arten var pr. 2003 kjent fra 16 vannforekomster, se kart hos Økland K.A., Økland J., Geimer G. og Massard J.A. 2003. Freshwater bryozoans (Bryozoa) of Norway IV: distribution and ecology of four species of Plumatella with notes on Hyalinella punctata. – Hydrobiologia 501: 179–198. Noen funn har kommet til i ettertid (bl.a. K.M. Olsen leg./det. 2007, men bildet av utbredelsen forblir uforandret.
Antatt andel av europeisk bestand
< 5 %
Antatt andel av global bestand
< 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Økland, J & Økland, K.A. 2005. Freshwater bryozoans (Bryozoa) of Norway V: review and caomparative discussion of the distribution and ecology of the 10 species recorded. Hydrobiologia. 534: 31-55
    • Økland, K.A., Økland, J., Geimer, G. & Massard, J.A. 2003. Freshwater bryozoans (Bryozoa) of Norway IV: Distribution and ecology of four species of Plumatella with notes on Hyalinella punctata. Hydrobiologia. 501: 179-198