RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Plumatella fruticosa  Allman, 1844

buskmosdyr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for mosdyr

Vidt utbredt i hele Norge, se kart hos Økland K.A. og Økland J. 2002. Freshwater bryozoans (Bryozoa) of Norway III: distribution and ecology of Plumatella fruticosa. – Hydrobiologia 479: 11–22.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
< 5 %
Tidligere vurdering (2010)
LC