RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Fredericella sultana  (Blumenbach, 1779)

sultanmosdyr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for mosdyr

Spredt i hele Norge, se kart hos Økland K.A. og Økland J. 2001. Freshwater bryozoans (Bryozoa) of Norway II: distribution and ecology of two species of Fredericella. – Hydrobiologia 459: 103–123.
Antatt andel av europeisk bestand
< 5 %
Antatt andel av global bestand
< 5 %
Tidligere vurdering (2010)
LC