RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Myrmica specioides  Bondroit, 1918

prakteitermaur

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii); D1
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
80
a.i
Kraftig fragmentering
a.ii
Få lokaliteter ≤ 5
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250
Arten er kun påvist en gang i Norge, på en kystnær tørrbakke i Moss kommune, Østfold. Arten er mye ettersøkt på funnstedet og andre tilsvarende habitater uten at funn er gjort. Det kan derfor være noe usikkert om arten har faste bestand i Norge. Dersom den har det, vil den være etablert i områder under sterkt press fra flere påvirkningsfaktorer og kraftig fragmentert. Sandområdene langs kysten forringes i kvalitet pga. tråkk fra beitedyr, friluftsliv eller framvekst av fremmede planter. Noen områder reduseres også i areal pga. utbygging eller annen habitatødeleggelse. Vurderes til EN under kriteriene B1, B2, D1.
Østfold
kjent
 • Semi-naturlig eng og hei
 • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Menneskelig forstyrrelse
Rekreasjon/turisme
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
 • Publikasjoner

  • Kvamme, T. 1982. Atlas of the Formicidae of Norway (Hymenoptera: Aculeata). Insecta Norvegiae. 2: 1-56.
  • Czechowski, W., Radchenko, A. & Czechowska, W. 2002.. The ants (Hymenoptera, Formicidae) of Poland. 201 pp.
  • Kvamme, T. & Collingwood, C.A. 2009. The first records in Norway of Myrmica specioides Bendroit, 1818 and Formica cunicularia Latreille, 1798 (Hymenoptera, Formicidae). Norwegian Journal of Entomology 56: 65-68.
 • URI

  • AntWeb
 • Annet

  • Full:$nbsp;$nbsp;$nbsp;$nbsp;$nbsp;Fauna Europaea