RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Racekiela ryderi  (Potts, 1882)

rydersvamp

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for svamper, koralldyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
24 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
120
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne amfiatlantiske arten med hoveutbredelse i N-Amerika, er trolig spredd med fugl til Nordvest-Europa. I Norge er arten registrert på seks lokaliteter på strekningen fra Mandel til Hitra. De fleste lokalitetene er kystnære innsjøer, derav en med brakkvannspreg, samt en brakkvannspreget bekk på Askøy. Fra Europa foreligger det i alt 17 publiserte funnlokaliteter. Det finnes lite kunnskap om eventuelle populasjons- eller habitatendringer. Arten er sårbar for organisk overbelastning og forurensning. På lokaliteten på Askøy er svampen truet av kloakkforurensning og gjengroing, men nylige tiltak for å redusere virkningene av forurensningene har lokalt ført til oppvekst i bestanden. Arten rødlistes i kategorien nær truet (NT) på basis av lite forekomstareal (B2) og pågående nedgang i areal og kvalitet av artens habitat (Bb(iii)). Mørketall for forekomster er satt lavt fordi mange aktuelle innsjøer og vassdrag er undersøkt uten funn og fordi det generelt finnes svært få funn innen artens utbredelsesområde i Europa. Kystnære innsjøer og bekker er generelt utsatt for overgjødsling, forurensninger og terrenginngrep. Det er derfor vurdert som svært sannsynlig at arten habitat er i tilbakegang. Det er også sannsynlig at arten er fragmentert, men det foreligger mindre kunnskap om dette og er derfor ikke lagt til grunn for vurderingene.
Hordaland
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Vest-Agder
kjent
Møre og Romsdal
kjent
  • Ferskvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
Pågående Ukjent Ukjent
Forurensing > I vann
Næringssalter og organiske næringstoffer
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Økland, K.A. & Økland, J. 1996. Landsoversikt over funn av ferskvannssvamper (Porifera: Spongillidae) i Norge - en database. LFI-rapport nr. 159. 1-24
  • Personer

    • Rapp, Hans Tore