RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Halisotoma arenicola  Fjellberg, 2009

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for spretthaler

Arten ble oppdaget i 2009 på sandstrendene Lista-Jæren og beskrevet som ny for vitenskapen av Fjellberg (2009) fra Kviljo-odden i Farsund (typelokalitet). Samme år ble den også funnet i materiale fra strendene på Jomfruland (Øytangen) og Hvaler (Ørekroken). Den forekommer ofte i stort antall i oppskyllet tang som ligger nedgravd i sand, men finnes også i nedgravd strø helt oppe i dynefronten. Arten er antagelig overesett tidligere og forvekslet med juvenile Halisotoma maritima. Funndata tyder på at den har en vid utbredelse med stabile bestander. Neppe truet.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC