RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Xenyllodes psammo  Fjellberg, 2009

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for spretthaler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
D2
D.2
Forekomstareal < 20 km² eller antall lokaliteter <= 5
Arten ble oppdaget i sanddyneområdet på Brusand i Hå i 2009 og beskrevet derefra (typelokalitet) som ny for vitenskapen (Fjellberg 2009). Den forekommer over en strekning på 2-3 kilometer men er hittil ikke sett på andre sandstrender i Rogaland eller lignende strender i Vest Agder (Kviljo-Lomsesanden). Den er funnet i mange prøver fra rotsonen av strandrug (Ammophila arenaria), til dels i gamle og dypt nedgravde røtter i dynefronten. Ingen funn fra den vegetasjonsløse forstranda. Arten har reduserte øyne og kroppspigment, noe som kan tolkes som en tilpasning til nedgravd levesett. Den nærstående arten X. armata har velutviklete øyne og mørk farge, og forekommer i fuktig strø i bakkanten av dyneområdet. Arten vil sannsynligvis dukke opp i andre sandområder men er neppe vanlig. I så fall burde den vært funnet allerede. Det er derfor grunn til å vurdere den etter D-kriteriene, noe som gir kategorien VU. Potensielle trusler mot forekomsten er tråkk/slitasje (rekreasjon) og forurensning (utslipp til havs).
Rogaland
kjent
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
  • Publikasjoner

    • Fjellberg, A. 2009. Xenyllodes psammo sp. n. and Halisotoma arenicola sp. n. Two new Norwegian species of psammophilic Collembola (Odontellidae, Isotomidae). Norwegian Journal of Entomology 56,: 131-139.