RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eunapius fragilis  (Leidy, 1851)

skjørsvamp

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for svamper, koralldyr

Eunapius fragilis er en art med svært vid utbredelse. I Norge er den registrert på Østlandet og i Sandnes i seks eutrofe innsjøer med høyt kalsiuminnhold. Globalt har arten relativt vid toleranse overfor de fleste miljøfaktorer. Den begrensede utbredelsen i Norge kan trolig forklares ut fra klimatiske faktorer. Vi har ingen kunnskap om bestands- eller habitatendringer. Det vurderes som sannsynlig at arten har god bestand i Norge til tross for få kjente lokaliteter, men mer kunnskap er nødvendig for sikker fastsetting av kategori.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Aagaard, K. & Dolmen, D. (red.). 1996. Limnofauna Norvegica. Katalog over norsk ferskvannsfauna.
    • Økland KA, Økland J. 1996. Freshwater sponges (Porifera: Spongillidae) of Norway: distribution and ecology. Hydrobiologia 330: 1-30