RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hylaeus pectoralis  Förster, 1871

sumpmaskebie

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
D2
D.2
Forekomstareal < 40 km² eller antall lokaliteter <= 10
Arten er kun kjent fra to lokaliteter i Oslo og Akershus. Arten er knyttet til varmekjær takrørskog, og habitatet er trolig ikke i tilbakegang. Mangelen på funn i andre tilsvarende lokaliteter tyder på at den er meget begrenset utbredt. De aktuelle lokalitetene ser ut til å ha en stabil bestand, men ligger i pressområder som fort kan bli påvirket av utbygging eller andre negative forhold for bestandene.
Oslo og Akershus
kjent
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat
Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)