RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lasioglossum sexmaculatum  (Schenck, 1853)

flekkjordbie

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten var tidligere nokså tallrik på Jærstrendene og ble funnet spredt flere steder i Rogaland på 1930-tallet (Meidell 1934). Den er også funnet tallrik i Årdal i Hjelmeland (Rogaland) i 1935 av Meidell. Arten er ikke påvist i områdene i nyere tid til tross for relativt grundige undersøkelser. Det antas derfor at arten har forsvunnet pga. endringer i landbrukspraksis.