RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sphecodes gibbus  (Linnaeus, 1758)

skogblodbie

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
20 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
400
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er i Norge i nyere tid kun kjent fra Langøya og Sandø i Vestfold, Fet i Akershus, Hole i Buskerud og fra Eidskog i Hedmark . Den er kjent relativt langt nord i Sverige og er trolig noe oversett. Arten antas å være i tilbakegang pga. gjengroing og tilplanting av sandarealer i skog og kulturlandskap. Den er neppe kraftig fragmentert.
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
  • Skog
  • Sterkt endret mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)