RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Dufourea dentiventris  (Nylander, 1848)

klokkesolbie

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1
Gjeldende kriterier
A2(c)
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Arten er knyttet til blåklokke i tørre, varme enger og kulturlandskap. Finnes fortsatt relativt tallrik på egnete lokaliteter i Oslofjordsområdet. Også nylig tatt i Sogn og i Trøndelag, men bestanden ved sistnevnte lokalitet har trolig gått ut. Arten er neppe kraftig fragmentert, men habitatet er trolig i sterk tilbakegang pga gjengroing i kulturlandskap. Tilbakegangen antas å være sterkere enn tilsvarende sjeldne arter som også finnes i sandområder.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT