RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Andrena similis  F. Smith, 1849

junisandbie

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
12 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
120
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er nylig påvist i Norge og er kjent fra en lokalitet i hhv. Buskerud, Telemark og Sogn og Fjordane. Studier av museumsmateriale i Bergen viser imidlertid at arten ble funnet i Rogaland og Hordaland allerede fra 1930-tallet og opptil 1950-tallet. I Norge ser arten ut til å være knyttet til rundbelg i Norge, og kan finnes der det er hekkeplasser i varm, soleksponert sandjord i nærheten av planten. Arten antas å være kraftig fragmentert og i tilbakegang som følge av gjengroing og utbygging i leveområdene.
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Rogaland
mulig
Hordaland
mulig
Sogn og Fjordane
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Sterkt endret mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogreising/treslagskifte
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Opphørt drift
Opphør av masseuttak (leire, sand og grustak)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)