RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Andrena marginata  Fabricius, 1776

ildsandbie

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(i,ii,iii)+2a(i)b(i,ii,iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 20000 km²
Kjent utbredelsesområde
8617 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
8617
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
52 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
520
a.i
Kraftig fragmentering
b.i
Pågående reduksjon av utbredelsesområde
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten var tidligere kjent fra det meste av Sør-Norge, men er i nyere tid kun kjent fra noen områder i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Østfold, samt et enkeltfunn fra Akershus. Arten er knyttet til blåknapp, men bruker unntaksvis også rødknapp. Den kan være noe oversett pga. sen flyvetid og forekomst i åpen skog, men har åpenbart hatt en sterk tilbakegang som antas å ha sammenheng med intensivering av jordbruksdrift på den ene siden og gjengroing og tilplanting av sandkrenter på den andre siden. Sprøyting i veikanter ser også ut til å være en relevant trussel. Noen områder reduseres også i areal pga. utbygging eller annen habitatødeleggelse. Arten vurderes å være kraftig fragmentert da det ikke ser ut til at den klarer å rekolonisere tilsynelatende godet lokaliteter nær dokumenterte bestander.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Vestfold
mulig
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
< 10 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk
Jordbruk
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Forurensing
Terrestrisk
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogreising/treslagskifte
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)