RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Andrena argentata  F. Smith, 1844

sølvsandbie

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
24 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
240
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er kjent fra sandområder med røsslyng både langs kysten og innlandet, men relativt få lokaliteter er kjent. Habitatene antas å være i tilbakegang pga. gjengroing og tilplanting av sandområder i innlandet. Sandområdene langs kysten forringes i kvalitet pga. tråkk fra beitedyr, friluftsliv eller framvekst av fremmede planter. Noen områder reduseres også i areal pga. utbygging eller annen habitatødeleggelse. Arten er neppe kraftig fragmentert.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
  • Kysttilknyttet mark
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising/treslagskifte
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Berg, Ø. 2008. Aculeata of Norway. 4. Two species of bees new to Norway (Hymenoptera, Apoidea) Norwegian Journal of Entomology 55: 43-44
    • Ødegaard, F., Sverdrup-Thygeson, A., Hansen, L.O., Hanssen, O. & Öberg, S. 2009. Kartlegging av invertebrater i fem hotspot-habitattyper. Nye norske arter og rødlistearter 2004-2008 NINA rapport 500