RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Bombus quadricolor  (Lepeletier, 1832)

lundgjøkhumle

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(i,ii,iv,v)+2a((i))b(i,ii,iv,v); D1
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
3260 km²
Mørketall
1,5
Beregnet areal
4890
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
80 km²
Mørketall
3
Beregnet areal
240
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.i
Pågående reduksjon av utbredelsesområde
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
b.v
Pågående reduksjon av antall reproduserende individ
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Lundgjøkhumle (B. quadricolor) er sosialparasitt på lundhumle (B. soroeensis) og er tidligere funnet spredt over det meste av lavlandet i Sør-Norge. Omfattende søk på gamle lokaliteter har ikke gitt resultat, og mye tyder på at arten har forsvunnet fra gamle funnsteder på Sørlandet og Vestlandet. I nyere tid er det imidlertid gjort flere funn fra sørlige deler av Hedmark, samt enkelte funn fra hhv. Akershus (Nes, Ullensaker og Nannestad), Oppland (Øyer), Buskerud (Flå) og Telemark (Seljord). Disse nye funnene representerer trolig en del av en større bestand i midtre deler av Sverige som ser ut til å ha vært stabil. Det er usikkert om arten kan sies å være kraftig fragmentert, men tilbakegang i utbredelsesområde, forekomstareal og antall delpopulasjoner har vært betydelig. Det er stor usikkerhet omkring hvorfor arten har gått tilbake, og muligens kan sykdom og intraspesifikke faktorer være involvvert. Men bestandene er trolig også sårbare for andre tilfeldige hendelser, kilmatiske faktorer, gjengroing og kantslått til feil tid. Det antas at det finnes færre enn tusen reproduserende individ (dvs. reproduserende hunner x 2).
Østfold
mulig
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
mulig
Telemark
kjent
Aust-Agder
mulig
Rogaland
mulig
Hordaland
mulig
Sogn og Fjordane
mulig
Møre og Romsdal
mulig
 • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Jordbruk
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Ukjent
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Holmström, G. 2007. Humlor. Alla Sveriges arter. Så känner du igjen dem i naturen och i trädgården. Brutus Östlings Bokförlag, Stockholm. 159 s.
  • Løken, A. 1984. Scandinavian species of the genus Psithyrus Lepeletier (Hymenoptera: Apidae). Ent. Scand. Suppl. 23: 1-45
  • Ødegaard, F., Gjershaug, J.O., Öberg, S. & Mjelde, A. 2009. Status for humler (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) i Norge i 2010. Fauna 62: 94-104
  • Bengtson, R. & Olsen, K.M. 2013. Lundgjøkhumle Bombus quadricolor i Norge SABIMA-rapport 40
  • Gjershaug, J. O., Ødegaard, F., Staverløkk, A. & Dahle, S. 2013. Kartlegging av slåttehumle, kløverhumle, bakkehumle og lundgjøkhumle i 2013. NINA Rapport 997 36 s.
  • Ødegaard, F., Staverløkk, A., Gjershaug, J.O. Bengtson, R. & Mjelde, A. 2015. Humler i Norge. Kjennetegn, utbredelse og levesett. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim 231 s.
  • Bengtson, R. og Olsen, K.M. 2013. Kartlegging av rødlistede humler i Sør-Norge i 2011 og 2012. Kunnskapsstatus og forvaltning angående slåttehumle Bombus subterraneus, kløverhumle B. distinguendus, bakkehumle B. humilis, kysthumle B. muscorum, gresshumle B. ruderarius og lundgjøkhumle B. quadricolor. BioFokus-rapport 2013-2.: 105 s.