RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Bombus campestris  (Panzer, 1801)

åkergjøkhumle

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Tidligere vurdering (2010)
LC