RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Bombus subterraneus  (Linnaeus, 1758)

slåttehumle

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Slåttehumle (B. subterraneus) har lenge vært antatt forsvunnet fra Norge, men ble gjenfunnet i Østfold i 2010. Ellers er de siste funnene fra Ås i 1949 og fra Nøtterøy i 1934 og 1935 (Løken 1973). Arten har forsvunnet fra det meste av Mellom-Europa, men finnes fortsatt lokalt ganske tallrik i sørlige deler av Sverige og Finland. Norske bestander er trolig svært fåtallige, men omfattende kartlegging de siste tre årene har påvist flere funn innenfor et begrenset område mellom Eidskog, Sandefjord og Halden. Data fra Sverige tyder på at arten har ekspandert sakte nordover de senere år og de nyere norske funnene er trolig et resultat av dette. Det er usikkert om den kan sies å være fragmentert utbredt. Det kan ikke utelukkes at arten er krevende til leveområder og sårbar for endringer i kulturlandskapet. Habitatene kan derfor sies å være i tilbakegang på tross av at arten antas å ha rekolonisert Norge i nyere tid. Slått av rødkløver på for tidlig tidspunkt er trolig negativt for bestandene. Siden ekspansjonen tilsynelatende ennå ikke har stoppet, kan vi ikke bruke Bb(iii)-kriteriets spesialtilfelle om projisert fremtidig tilbakegang (jf. rettningslinjer IUCN). Det antas at det finnes færre enn tusen reproduserende individ (dvs. reproduserende dronninger i bol x 2). Arten rødlistes derfor under D1-kriteriet.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
 • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
< 10 %
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Jordbruk
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Klimatiske endringer
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
Forurensing > Terrestrisk
Biocider
Pågående Ukjent Ukjent
 • Publikasjoner

  • Løken, A. 1973. Studies on Scandinavian bumble bees (Hymenoptera, Apidae) Norsk ent. Tidsskr 20: 1-218
  • Holmström, G. 2007. Humlor. Alla Sveriges arter. Så känner du igjen dem i naturen och i trädgården. Brutus Östlings Bokförlag, Stockholm. 159 s.
  • Gjershaug, J. O., Ødegaard, F., Staverløkk, A. & Dahle, S. 2013. Kartlegging av slåttehumle, kløverhumle, bakkehumle og lundgjøkhumle i 2013. NINA Rapport 997 36 s.
  • Ødegaard, F., Gjershaug, J.O., Staverløkk, A. & Mjelde, A. 2012. Faglig grunnlag for handlingsplan for kløverhumle Bombus distinguendus, slåttehumle Bombus subterraneus og bakkehumle Bombus humilis. NINA Rapport 759 759: 68 s
  • Aase,A.L., Ødegaard, F, Mjelde, A. & Flagstad, Ø. 2011. The bumble bee Bombus subterraneus (L. 1758) (Hymenoptera, Apidae) rediscovered in Norway after more than 60 years. Norwegian Journal of Entomology 58: 15-19
  • Ødegaard, F., Staverløkk, A., Gjershaug, J.O. Bengtson, R. & Mjelde, A. 2015. Humler i Norge. Kjennetegn, utbredelse og levesett. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim 231 s.